Smernica o všeobecnej bezpečnosti
Piatok, 03 marec 2006

V závere minulého roku bol zverejnený dokument Európskej únie, o ktorom má zmysel napísať i na našom webe, vzhľadom na jeho súvis s certifikáciou rebríkov (avšak v telocvičniach) a vyhlásením o zhode na tento výrobok. V ďalšom texte uvádzame zoznam výrobkov ktorých sa smernica o všeobecnej bezpečnosti týka:

 Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady
z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
(2005/C 256/03)

CEN
EN 913:1996
Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
CEN
EN 916:2003
Gymnastické náradie. Gymnastické debny. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti
CEN...

EN 1129-1:1995
Nábytok. Sklápacie postele. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky
CEN
EN 1129-2:1995
Nábytok. Sklápacie postele. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 2: Skúšobné metódy
CEN
EN 1130-1:1996
Nábytok. Jasle a kolísky do bytových priestorov. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky
CEN
EN 1130-2:1996
Nábytok. Jasle a kolísky do bytových priestorov. Časť 2: Skúšobné metódy
CEN
EN 1400-1:2002
Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti. Časť 1:
Všeobecné bezpečnostné požiadavky a informácie o výrobku
CEN
EN 1400-2:2002
Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti. Časť 2:
Mechanické požiadavky a skúšky
CEN
EN 1400-3:2002
Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti. Časť 3:
Chemické požiadavky a skúšky
CEN
EN 1466:2004
Výrobky určené na starostlivosť o deti. Prenosné tašky a stojany. Bezpečnostné požiadavky
a skúšobné metódy
CEN
EN 1651:1999
Zariadenia na padákové lietanie. Postroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšky pevnosti konštrukcie
CEN
EN 1860-1:2003
Spotrebiče, tuhé palivá a zapaľovače plameňa na pečenie. Časť 1: Tuhé palivá používané pri pečení.
Požiadavky a skúšobné metódy
CEN
EN ISO 9994:2002
Zapaľovače. Bezpečnostné špecifikácie (ISO 9994:2002)
EN ISO 9994:2002/AC:2004
CEN
EN 12196:2003
Vybavenie telocviční. Kone a kozy. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy
CEN
EN 12197:1997
Vybavenie telocviční. Hrazdy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
CEN
EN 12346:1998
Vybavenie telocviční. Rebriny, mriežkové rebríky a šplhacie rámy. Bezpečnostné požiadavky
a skúšobné metódy
15.10.2005
CEN
EN 12432:1998
Vybavenie telocviční. Kladiny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy
CEN
EN 12491:2001
Zariadenia na padákové lietanie. Záložné padáky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
CEN
EN 12586:1999
Výrobky určené pre starostlivosť o deti. Držiak na cumlíky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné
metódy
EN 12586:1999/AC:2002
CEN
EN 12655:1998
Gymnastické náradie. Kruhy. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy
CEN
EN 13138-2:2002
Plávacie pomôcky na plavecký výcvik. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
na plávacie pomôcky na pridŕžanie
CEN
EN 13319:2000
Potápačské vybavenie. Hĺbkomery a hĺbkomery kombinované s meračmi času. Funkčné
a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy
CEN
EN 13899:2003
Kolieskové športové vybavenie. Kolieskové korčule. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
CEN
EN 14059:2002
Dekoratívne olejové lampy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
CEN
EN 14344:2004
Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Detské sedačky na bicykle. Bezpečnostné požiadavky
a skúšobné metódy
CEN
EN 14350-1:2004
Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Vybavenie na pitie. Časť 1: Všeobecné a mechanické požia-
davky a skúšky