Nový technický predpis na meranie hluku a vibrácií
Piatok, 02 jún 2006

S číslom 339/2006 Z.z. vyšiel v Zbierke zákonov nový technický predpis, ktorý je potrebné vziať do úvahy pri vydávaní Vyhlásenia o zhode:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií