Plyn v mot.vozíkoch
Pondelok, 19 február 2007

Program školenia:

 • Legislatíva, technické predpisy a normy upravujúce konštrukciu plynových zariadení v motorových vozíkoch – úvod do problematiky
 • Obsluha tlakových nádob a nádrží na plynné palivá
 • Konštrukcia, vyhotovenie a funkcie jednotlivých komponentov systému plynového zariadenia
 • Praktická prezentácia postupu pri kontrole plynového zariadenia. Kontrola tesnosti systému, spôsoby zisťovania úniku plynu
 • Spracovanie protokolu z kontroly
 • Písomná skúška

Prihláška na školenie

Najjednoduchšou formou je vypísať žiadosť o školenie vo formulári na tejto stránke - klikni tu...

Legislatíva, normy

ZÁKON O POSUDZOVANÍ TECHNICKEJ ZHODY č. 264/1999 Z.z.
Nariadenie vlády č. 310/2004 Z.z.o strojných zariadeniach

ZÁKON O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI č. 124/2006 Z.z.
Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiad. pri používaní pracovných prostriedkov

NORMATÍVNE POŽIADAVKY
STN 26 8805 oprava - O1,Z1 (2.2007) Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu.
STN ISO 3691 + Amd 1 Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy
a ďalšie

Zákon. č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
vyhlášky MDPT SR 29/2006, 578/2006 Z.z.
Predpisy EHK OSN (67, 110, 115)

Periodicita technických kontrol

Periodicitou technických kontrol mot. vozíkov sa zaoberajú tieto právne predpisy :

 • Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel (prevádzková kontrola s intervalom max. 1 mesiac)
 • Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiad. pri používaní pracovných prostriedkov - zamestnávateľ je povinný zabezpečiť technickú kontrolu motorového vozíka (mobilného pracovného prostriedku) tzv. oprávnenou osobou s periodicitou podľa právnych a ostatných predpisov a noriem § 5 ods 2a)

Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly. Požiadavky na tieto záznamy definuje STN 26 8805, ktorá uvádza povinnosť viesť o tech. kontrolách tzv. Záznamová kniha podľa normy .

Periodicitu a náležitosti záznamov o tech. kontrolách podľa týchto predpisov potom určujú technické predpisy - normy - napr.:

STN ISO 3691+Amd 1 - 07/00 - Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy

určuje 1 ročnú periodickú technickú kontrolu.

STN 26 8805 oprava - 1 (08.2005) Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu a STN 26 8805/Z1 (01.2007) Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu
Norma určuje záznamy o technických kontrolách v "Záznamovej knihe" (podľa staršej verzie normy "Revízna kniha") a popisuje požiadavky na preukázateľnosť kvalifikácie oprávnenej osoby.

Odborne spôsobilé osoby pre montáž a kontrolu plyn. zariadení

Cieľom tohto školenia je poskytnutie súboru potrebných informácií pre odborne spôsobilé osoby na montáž, odborné práce a kontrolu technického stavu plynového zariadenia v motorových vozíkoch.
Odborným partnerom tohto školenia preto je firma IGAS, s.r.o. - poverená technická služba ministerstva dopravy pre montáž plynových zariadení, ktorá vykonáva tieto činnosti pre oblasť motorových vozidiel.

Dokumenty, protokoly na stiahnutie

Zoznam dokumentov na stiahnutie:

 • vzorový protokol z montáže - tu...
  protokol je spracovaný na základe platných noriem pre motorové vozíky, ťažné a zdvižné. Pre jeho stiahnutie si musíte vytvoriť účet a prihlásiť s emailom obdržanými prihlasovacími údajmi.
 • pečiatka (dokument formátu *.jpg) - tu...
 • vzor osvedčenia OSO - tu...
 • štítok o technickej kontrole vozíka - png
  norma predpisuje označenie vozíka štítkom, doporučujeme použiť štítok na ktorom je súčasne nasledujúci termín technickej kontroly (objednávka štítkov s Vašimi údajmi - tu...)

motorové vozíky lpg kontrolný štítok

 • norma predpisuje označenie vozíkov poháňaných LPG, CNG
  (objednávka štítkov s Vašimi údajmi - tu...)

Pečiatka odborne spôsobilej osoby

Doporučený vzhľad pečiatkyodborne spôsobilej osoby (OSO) obsahuje:

 • meno, priezvisko, titul
 • číslo osvedčenia
 • popis na obvode: odborne spôsobilá osoba pre plynové zariadenia v motorových vozíkoch

  pečiatka, razítko OSO pre plynové zariadenia v motorových vozíkoch

Prihláška na školenie

Prihlásiť sa môžete:

 • vyplnením formulára na tomto odkaze- klikni...
 • zaslaním písomnej žiadosti o účasť na školení. Kontaktné údaje tu...

Diskusné fórum

Otázky týkajúce sa problematiky plynových zariadení v motorových vozíkoch môžete položiť v diskusnom fóre. Odpovedať Vám budú pracovníci CERTEST, IGAS, s.r.o. , REVIMONT-DG, s.r.o. resp. ďalší účastníci diskusie.

Diskusné fórum k tejto problematike - klikni tu...