Security fórum 2009 ukončené
Pondelok, 22 jún 2009

I. ročník  Security fórum 2009 sa konal v Rajeckých Tepliciach v dňoch 17. - 18. júna 2009 v hoteli Diplomat****.

Konferencie sa zúčastnilo spolu 75 účastníkov zo Slovenskej i Českej republiky. V tomto ročníku si vypočuli 18 príspevkov na témy:

 • Legislatívne, normatívne prostredie, certifikácia

Legislatíva a jej ďalší vývoj v SR a v EÚ, certifikácia, postupy pri skúšaní, systémy kvality v tejto oblasti

 • Objektové a fyzické zabezpečenie

Technické zabezpečovacie zariadenia – EZS, kamerové systémy..., Mechanické zábranné systémy – zámky,
dvere, trezory.... Fyzické zabezpečenia – Súkromné bezpečnostné služby

 • Bezpečnosť informácií

Zabezpečenie informačných systémov, elektronický podpis, ochrana osobných údajov, digitálna kriminalita

 • Analýza rizík, digitálna kriminalita

Analýza rizík, definície, východiská, analýza rizík informačných systémov, analýza rizík objektovej bezpečnosti,
predchádzanie zločinnosti, územné plánovanie a navrhovanie

Vrámci živej diskusie účastníci poukázali namnohé nejasnosti, alebo nesúlad v legislatívnej a normatívnej oblasti a vyjadrili viacero podnetných návrhov. Prípravný výbor konferencie zozbieral tieto návrhy a konferencia na svoj záver doplnila a schválila tieto odporúčania:

1. konferencia odporúča Národnému bezpečnostnému úradu:

 • zapracovať do legislatívy o utajovaných skutočnostiach chýbajúcu väzbu na zákon o súkromných bezpečnostných službách, pokiaľ sa týka montáže MZP a TZP len osobami, ktoré vlastnia licenciu technickej služby s preukázateľným dokladom o znalosti montovaného systému.
  Zákon o SBS totiž definuje odborné požiadavky na takúto licencovanú činnosť i jej povinnosti pokiaľ sa týka vedenia dokumentácie o namontovaných zariadeniach a systémoch a nakladaniu s takto získanými informáciami.
 • odporúča tiež vytvoriť rámec pre dozor nad certifikátmi vydanými NBÚ SR počas doby ich platnosti odberom vzoriek priamo z trhu, keďže sa ukazuje certifikát sa používa na výrobky, ktoré majú horšie vlastnosti ako požaduje stanovený bezpečnostný štandard

2. konferencia odporúča Úradu súkromných bezpečnostných služieb Policajného prezídia SR:

 • zachovať v legislatíve inštitút licencie technickej služby pre montáž MZP a TZP v legislatíve v súčasnom rozsahu
 • plánovane na trhu dozorovať, či činnosť technickej služby nevykonávajú firmy bez platnej licencie

3. konferencia odporúča Úradu na ochranu osobných údajov:

 • zverejniť všeobecné stanovisko k možnosti použitia biometrických prostriedkov pre zabezpečenie osobných údajov
 • metodicky bližšie definovať pojem "primeraná úroveň technických prostriedkov" na zabezpečenie priestorov v ktorých sú sústreďované chránené osobné údaje.

4. konferencia poveruje autorizovanú osobu národného bezpečnostného úradu pre MZP:

 • hľadať primeraný mechanizmus pre dozor nad trhom s MZP na zabránenie predaja výrobkov, ktoré nie sú v súlade splatnou legislatívou a normami v spolupráci s orgánmi dozoru nad trhom

Súčasťou konferencie bola aj výstavka cylindrických vložiek, zámkov, panikových a bezpečnostných kovaní firmy KABA GmBH a informačný panel výrobcu trezorov firmy WERTHEIM a.s.- partnerov konferenci.