Značka CE na stroje
Sobota, 11 jún 2005
Značka CE - pre vstup Vášho stroja na trh SR a súčasne EÚ

Značka CETakmer všetky strojné zariadenia podliehajú "strojnej smernici", alebo presnejšie nariadeniu vlády o strojoch. Teda aj Váš stroj budete musie» označi» značkou zhody CE, po predchádzajúcom vyhlásení o zhode pred vstupom na trh Slovenskej republiky, ale súčasne i celej EÚ. Pre vyhlásenie o zhode by ste mali ma» k dispozícii:

  • analýzu aké predpisy a normy sa týkajú Vášho výrobku
  • písomne spracované dôkazy o zhode s týmito predpismi, ale najmä normami - napr. protokoly zo skúšok a posúdení, ktoré to dokladujú (technical files)

Pokiaµ potrebujete asistenciu, neviete zabezpeči» niektorú skúšku, alebo máte k dispozícii starý, či zjavne neúplný "technical file" od výrobcu mimo EÚ obrá»te sa na nás!