Systémy pre preukazovanie zhody u dverí a okien podľa stavebného zákona
Piatok, 25 január 2013

Zákon č 90/1998 z.z. uvádza pre dvere, okná, okenice, kovania tieto postupy:

§ 7
Systémy preukazovania zhody
(1) Preukazovanie zhody sa vykonáva podľa niektorého z týchto systémov:
a) vyhlásením zhody doplneným certifikátom zhody (systémy 1+ a 1),
b) vyhlásením zhody doplneným certifikátom vnútropodnikovej kontroly (systémy 2+ a 2),
c) vyhlásením zhody (systémy 3 a 4).

(2) Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody podľa odseku 1 písm. a), ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a vykonáva plánované skúšky a ak autorizovaná osoba vydala certifikát zhody
a) v systéme 1+
1. na základe vykonaných počiatočných skúšok,
2. na základe vykonanej počiatočnej inšpekcie,
3. na základe vykonávania priebežných inšpekcií
a
4. na základe vykonávania kontrolných skúšok,
b) v systéme 1
1. na základe vykonaných počiatočných skúšok,
2. na základe vykonanej počiatočnej inšpekcie a
3. na základe vykonávania priebežných inšpekcií.

(4) Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody podľa odseku 1 písm. c), ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a
a) v systéme 3 autorizovaná osoba vykonala počiatočné skúšky,
b) v systéme 4 vykonal alebo obstaral vykonanie počiatočných skúšok.
(5) Ak podľa technickej špecifikácie má vykonať alebo obstarať vykonanie počiatočných skúšok niektorých vlastností stavebného výrobku autorizovaná osoba
a ostatných výrobca, počiatočné skúšky sa vykonajú podľa technickej špecifikácie.

 

Vyhláška č. 558/2009 následne pre pre dvere, okná, okenice, kovania priraďuje nasledovné systémy:

Postupy_u_dveri_okien_kovani.png
Harmonizované normy platné pre vyhlásenie zhody sú uvedené na stránke min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja -tu...v čase napísania článku je platná napr.:

EN 14351-1:2006+A1:2010 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiadaviek na odolnosť voči prenikaniu ohňa a dymu.