Osobné ochranné prostriedky proti pádu
Piatok, 19 august 2005
Takmer všetky Vami vyrábané, alebo do EÚ dovážané osobné ochranné prostriedky pre prácu  vo výškach podliehajú posudzovaniu zhody a označovaniu značkou zhody CE. V prípade týchto prostriedkov potrebujete asistenciu notifkovanej osoby, ktorá vydá certifikát ES typu.  Vieme pre Vás tieto skúšky zabezpečiť v spolupráci s anšmi partnermi:

Oblasť pôsobnosti podľa výrobkov:

Posúdime zhodu Vášho výrobku s technickými predpismi a vypracujeme podklady potrebné pre vyhlásenie o zhode v týchto oblastiach:
  • Posudzovanie zhody oop proti pádu z výšky rebríky,
  • lešenia,
  • bezpečnostné pásy, postroje, laná, evakuačné prostriedky a odvodené zariadenia

Oblasť pôsobnosti podľa služieb:

  • skušky
  • podklady pre vyhlásenie o zhode
  • certifikácia ako nezávislé potvrdenie zhody
  • certifikácia ES typu (v spolupráci s notifikovaným partnerom)

Výhody spolupráce s nami:

  • odbornosť našich pracovníkov
  • minimalizácia rizika, že Váš výrobok bude nebezpečný a rozloženie zodpovednosti za prípadnú škodu spôsobenú Vašim výrobkom.