Bezpečnostné poradenstvo
Piatok, 21 október 2005
Bezpečnostné poradenstvo vykonávame v oblasti:
  • zabezpečenia majetku
  • ochrany utajovaných skutočností

 

Vrámci nami ponúkanej sluľby vykonáme:

  • audit súčasného stavu zabezpečenia:
  1. objektu po jeho hranice
  2. chránených priestorov v objekte, majetku, utajovaných, alebo dôverných informácií podµa podmienok pois»ovne i platných predpisov a noriem
  • analýzu rizík
Na základe zistení vypracujeme návrh na elimináciu týchto rizík, čo sa týka mechanického zabezpečenia (hranice objektu, brány, dvere, okná, mreľe, trezory, uzamykací sytém...)